In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

EKL  MITTE ARETUSEKS (MA) REGISTRI EESKIRI

 

Vastu võetud EKL Juhatuses 10.03.2005, protokoll nr 3
Kinnitatud EKL Volinike Kogus  19.11.2005, protokoll nr 7

Jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

EKL mitte-aretuseks registri (MA-register) all mõeldakse registrit selliste puhtatõuliste koerte registreerimiseks, keda ei saa kasutada tõuaretuses. MA-registrisse kantud koerte järglasi ei registreerita Eesti Kennelliidu Tõuraamatusse.

1. MA-registrisse kandmine

Kasvataja võib MA-registrisse registreerida kutsika, kellel kasvataja arvamuse kohaselt on selline viga, mis ei võimalda selle koera kasutamist aretuses. Koos pesakonna registreerimise avaldusega esitab kasvataja Eesti Kennelliidule Tõuraamatu MA-registrisse kandmise vormikohase põhjenduse (lisa 1). Registreerimise tasu on tavaline.

MA-registrisse kandmiseks peab koer täitma Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse nõudeid. Erandid võivad olla järgmised:
-         Kui isasel esineb munandidefekt, siis tema järglasi võib tõuühingu põhjendatud taotlusel kanda MA-registrisse EKL Juhatuse otsusega;
-         Kui pesakonna vanemad ei täida kõiki kehtivaid tõukohaseid erinõudeid, siis võib pesakonna tõuühingu põhjendatud taotlusel kanda MA-registrisse EKL Juhatuse otsusega;
-         Teistest maadest toodud koerad, kelle registreerimistunnistusel on märge aretuskõlbmatuse kohta või muul ametlikul viisil esmaregistreerimise maalt saadud informatsiooni alusel;

Erandina MA-registrisse kantava koera registreerimistasu on kolmekordne.

Kui kasvataja on rikkunud Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse nõudeid või, võib EKL Juhatuse otsusega jätta pesakonna registreerimata ka MA-registrisse.

2. Registrikannete muutmine registrite vahel

-         Tõuühingu või selle puudumisel EKL Juhatuse põhjendatud algatusel võib tõuraamatusse kantud koera / pesakonna  kanda MA-registrisse ka muudel põhjustel: näiteks korduvad diskvalifitseerivad näitusehinded erinevatelt kohtunikelt, aretuskõlbmatute järglaste saamine jne;
-         Varem registreeritud koera üleviimist MA-registrisse võib punktis 1 toodud tingimustel taotleda kasvataja juhul, kui selleks oli põhjus ka enne käesoleva eeskirja vastu võtmist;
-         MA-registrisse kantud koera üleviimist teise registrisse võib taotleda koera omanik ja selleks tuleb eelnevalt saada koera MA-registrisse kandmise algatanud isikult (omanik, tõuorganisatsioon, EKL Juhatus) seisukoht. Põhjendatud taotluse korral ja EKL Teadusnõukogu pooldava seisukoha olemasolul võib koera teise registrisse üleviimist teha vaid ühel korral koera elu jooksul;

MA-registrist välja kantavate koerte kohta tuleb kandemuutuse taotlejal esitada piisavad tõendid, et esmakande tegemise alus või põhjus on ära langenud, vajadusel ka põlvnemist tõendavad materjalid (DNA-test). EKL Juhatus või EKL Teadusnõukogu võivad vajadusel esitada täiendavaid nõudmisi. 

MA-registrist teise registrisse üleviimise tasu on tavaline registrikande muutmise tasu.

3. MA-registris oleva koera registreerimistunnistus

MA-registrisse kantud koera registreerimistunnistusele kantakse registreerimisnumbris kaldkriipsu järele MA, mis näitab, et koer on kantud MA-registrisse. Registreerimistunnistusele tehakse selgelt nähtav märge “mitte aretuseks/not for breeding” vastava templijäljendina.  

       banner

banner

banner

banner

banner